Beleef Waals-Brabant

Weather

Contact

Weather

Contact

   

Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Deze website is ontwikkeld door de naamloze vennootschap DJM Web.

    Maatschappelijke zetel:
    Porte de la Lorette n°78
    4600 Visé - Belgique
   
    Contactgegevens:
    Telefoon: +32 (0)4 379 69 97
    E-mail : info@djmweb.be
   
De site is uitgegeven en wordt beheerd door de Toeristische Federatie van Waals-Brabant (Fédération du Tourisme du Brabant wallon), een dienst van de provincie Waals-Brabant.

    Zetel van de instelling:
    Place du Brabant wallon n°1
    1300 Wavre – Belgique

    Contactgegevens:
    Telefoon: + 32 (0)10 23 61 08
    Vertegenwoordiger: info@beleefwaalsbrabant.be
    Afgevaardigde voor de gegevensbescherming: Audrey Paque

De Toeristische Federatie van de provincie Waals-Brabant behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de huidige wettelijke vermeldingen te wijzigen. Wij raden u dus aan om ze regelmatig te raadplegen.
Wanneer er een wijziging zou optreden in de politiek van de bescherming van persoonsgegevens, dan zal de Toeristische Federatie van Waals-Brabant de gebruikers die geabonneerd zijn op de Newsletter per e-mail op de hoogte brengen, en er hen aan herinneren dat zij het abonnement op deze Newsletter desgewenst kunnen opzeggen.

 

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website

De gebruiker van de website www.beleefwaalsbrabant.be erkent over de nodige bekwaamheid en middelen te beschikken die nodig zijn om de website te raadplegen en te gebruiken. Hij erkent ook de gebruikte informaticaconfiguratie gecontroleerd te hebben op virussen en op een goede werking.
Bovendien erkent hij kennis te hebben genomen van de wettelijke vermeldingen en verbindt zich om ze te respecteren.

 

Veiligheid

De Toeristische Federatie van de provincie Waals-Brabant verbindt zich om alle mogelijke middelen in te schakelen om de website www.beleefwaalsbrabant.be te beschermen tegen virussen en andere informaticadelicten.
Zij wijst alle verantwoordelijkheid af voor elk geval van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de informatica-installatie van de gebruiker, veroorzaakt door het raadplegen en de functionaliteiten van haar website of van een andere website waar ze naar verwijst;
Overigens kan de Toeristische Federatie van Waals-Brabant niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortkomt uit de onmogelijkheid voor de gebruiker de website te raadplegen of haar functionaliteiten te gebruiken.

 

Inhoud van de website

Draagwijdte van de informatie op de website
De huidige website is bestemd om informatie te verspreiden over toerisme in Waals-Brabant en over de Toeristische Federatie van Waals-Brabant.
Deze laatste spant zich in om beschikbare en gecontroleerde informatie te verspreiden. Zij kan niettemin de gelijkwaardigheid, juistheid, volledigheid of actualiteit ervan niet garanderen.
Dientengevolge erkent de gebruiker van huidige website om de informatie te gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. De Toeristische Federatie kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen of onvolledigheid van de informatie op de website www.beleefwaalsbrabant.be.

Draagwijdte van de informatie op andere websites waarvoor een hypertekst link werd opgegeven
Huidige website kan hypertekst links bevatten die leiden naar websites van derde partijen. Die worden enkel ter informatie gegeven.
De Toeristische Federatie van Waals-Brabant heeft geen enkele controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de site of de inhoud ervan.
Bovendien betekenen de hypertekst links naar websites van derde partijen niet dat de Toeristische Federatie van Waals-Brabant automatisch akkoord gaat met de inhoud of op welke wijze ook meewerkt met de exploitanten van deze websites.

Draagwijdte van de informatie op websites van derde partijen waar de website van de Toeristische Federatie van Waals-Brabant vermeld wordt in een hypertekst link
In het geval u op uw eigen website een hypertekst link wil creëren die leidt naar de website www.beleefwaalsbrabant.be, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toeristische Federatie van Waals-Brabant die u zo snel als mogelijk alle informatie daaromtrent zal bezorgen.
De websites van derde partijen waar de huidige website vermeld wordt in een hypertekst link, hebben enkel het beheer van de informatie op hun eigen platform.
De Toeristische Federatie van Waals-Brabant heeft geen enkele controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die erin opgenomen is.

 

Politiek van de bescherming van persoonsgegevens

Beschrijving van de Newsletter
De Toeristische Federatie van Waals-Brabant biedt de gebruikers van deze website de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Newsletter Beleef Waals-Brabant.
Deze Newsletter heeft als doel de abonnees te informeren over de toeristische actualiteit in Waals-Brabant en over de activiteiten die georganiseerd of gesteund worden door de Toeristische Federatie van Waals-Brabant.
De Toeristische Federatie van Waals-Brabant heeft in het kader van deze Newsletter, de rol van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor informatieve en direct marketing doeleinden, en vervult die rol met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Inschrijving op de Newsletter
De inschrijving op de Newsletter gebeurt via een ad hoc link op de startpagina van de website www.beleefwaalsbrabant.be. Noteer dat het abonnement op de Newsletter niet verplicht is en niet vereist is om de inhoud van de website te raadplegen en de functionaliteiten te gebruiken.
Om de Newsletter Beleef Waals-Brabant te kunnen gebruiken in het kader van bovenvermelde doelstellingen, wordt de gebruiker die zich wil abonneren gevraagd om de informatie te geven die nodig is voor een goede werking, namelijk:
-    Naam;
-    Voornaam;
-    E-mailadres.

Duur van de geldigheid van de inschrijving en de opzeg van het abonnement
De gebruiker die zich heeft ingeschreven voor een abonnement op de Newsletter Beleef Waals-Brabant kan, op elk moment, en zonder zich te moeten verantwoorden, vragen om het abonnement stop te zetten en de informatie te verwijderen die op de lijst is opgenomen via een link voor stopzetting van het abonnement die vermeld staat in de Newsletter.
In het geval waarbij de gebruiker zijn recht tot opzegging van het abonnement, zoals beschreven in vorige alinea, niet gebruikt, dan zullen de persoonsgegevens die opgenomen zijn in de lijst van de Newsletter Beleef Waals-Brabant maximaal 2 jaar na de datum van inschrijving bewaard worden.
Eens de procedure van opzegging van het abonnement achter de rug is, bevestigt de Toeristische Federatie van Waals-Brabant de gebruiker dat hij van de lijst verwijderd werd en dat zijn gegevens gewist werden.

Rechten van de gebruiker
De Toeristische Federatie van Waals-Brabant verbindt zich tot het nemen van alle nodige maatregelen die nodig zijn om de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die werden overgemaakt in het kader van de Newsletter Beleef Waals-Brabant, rekening houdend met de informaticatechnieken en de al dan niet gevoelige aard van de gegevens.
De Toeristische Federatie van Waals-Brabant verbindt zich ook om de gegevens verkregen in het kader van de Newsletter Beleef Waals-Brabant, niet over te maken aan derden en deze gegevens enkel te gebruiken voor doeleinden die vermeld zijn in huidige wettelijke vermeldingen. Zij engageert zich ook om de gegevens niet langer te bewaren dan de termijn die beschreven is in het kader van de opzeg van het abonnement en de geldigheid van de gegevens.
De Toeristische Federatie verbindt er zich toe het recht op inzage, verbetering en verwijdering te respecteren, zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Mits bewijs van zijn identiteit kan elke gebruiker per e-mail aan het adres info@beleefwaalsbrabant.be aan de Toeristische Federatie van Waals-Brabant vragen om zijn rechten te kunnen uitoefenen inzake informatie, toegang en beperking. De Federatie zal de vraag beantwoorden binnen de 45 werkdagen.
Mits bewijs van zijn identiteit kan elke gebruiker per e-mail aan het adres info@beleefwaalsbrabant.be aan de Toeristische Federatie van Waals-Brabant vragen om zijn rechten te kunnen uitoefenen inzake verbetering en verwijdering. De Federatie zal de vraag beantwoorden binnen de 30 werkdagen.

 

Intellectuele eigendom

De website www.beleefwaalsbrabant.be, haar software, structuren, teksten, gegevensbestand en andere componenten vallen onder het auteursrecht, al dan niet exclusief, en zijn eigendom van de Toeristische Federatie van Waals-Brabant.
Deze elementen vallen onder de wetgeving op de intellectuele eigendom die van kracht zijn in België en onder de uitzonderingen die er uitdrukkelijk in voorzien zijn.
Elke reproductie, verspreiding of ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Toeristische Federatie van Waals-Brabant, en die het kader bepaald door de wetgeving niet respecteert, is verboden.

 

De toepasselijke wetgeving en de bevoegde rechtbank

De website www.beleefwaalsbrabant.be valt onder het Belgisch recht en ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het juridisch arrondissement Nivelles bevoegd.
In geval van geschil zal een gedrukte versie van de huidige wettelijke vermeldingen aanvaard worden in elke juridische of administratieve procedure.

 

Contactgegevens

Elke vraag of betwisting rond de website www.beleefwaalsbrabant.be of over de verwerking van persoonsgegevens gerealiseerd in het kader van de Newsletter Beleef Waals-Brabant kan geadresseerd worden aan:
-    Met de post:   Fédération du Tourisme du Brabant wallon
                              Place du Brabant wallon n°1
                              1300 Wavre - Belgique
-    Per e-mail:     info@beleefwaalsbrabant.be

Overigens herinneren wij de gebruikers eraan dat in geval van het niet respecteren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zij over de mogelijkheid tot bezwaar beschikken bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.