Beleef Waals-Brabant

Weather

Contact

Weather

Contact

   

Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

WETTELIJKE BEPALINGEN

Uitgever van de website

De onderhavige website is uitgegeven door:

DE TOERISTISCHE FEDERATIE VAN WAALS-BRABANT (F.T.B.W.)
Place du Brabant wallon 1 - 1300 WAVRE - BELGIQUE
Telefoon: +32 (0)10 23 63 72
E-mail: sebastien.lecerf@brabantwallon.be
Verantwoordelijk uitgever: HERVE CHAMPAGNE

Ontwikkeling van de website
DJM Web
78 Porte de Lorette
4600 Visé - Belgique
+32(0)4 379 69 97
info@djmweb.be

Hosting van de website
DJM Web

Het gebruik van de website houdt in dat de gebruiker automatisch en onherroepelijk instemt met de algemene gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen van de website.

Gebruiksvoorwaarden
- De gebruiker van de website “www.beleefwaalsbrabant.be” erkent dat hij over de bekwaamheid en de nodige middelen beschikt om toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken.
- De gebruiker van de website “www.beleefwaalsbrabant.be” erkent dat hij heeft gecontroleerd dat de gebruikte informaticaconfiguratie geen virussen bevat en perfect functioneert.
- De Toeristische Federatie van Waals-Brabant stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of tools ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet-beschikbaar zijn van functionaliteit en/of de aanwezigheid van virussen op haar website.
- De door de Toeristische Federatie van Waals-Brabant geleverde informatie wordt alleen maar ter informatie geleverd en ontslaat de gebruiker niet van een aanvullende en persoonlijke analyse.
- De Toeristische Federatie van Waals-Brabant kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op haar website wordt gebruikt. De gebruiker erkent bijgevolg dat hij deze informatie uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.
- De F.T.B.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de onmogelijkheid voor de gebruiker om de website te gebruiken.

Informatica en vrijheden
De gebruiker wordt er onder andere van op de hoogte gebracht dat, overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 op de persoonlijke levenssfeer, de informatie die hij meedeelt via formulieren op de website, noodzakelijk is om op zijn verzoeken te kunnen ingaan en bestemd is voor de Toeristische Federatie van Waals-Brabant als verantwoordelijke voor de verwerking voor doeleinden van administratief beheer. De persoonsgegevens die wij u vragen en die met een * zijn gemerkt (naam, voornaam en e-mail) zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw verzoek en/of bestelling. Indien u deze verplichte velden niet invult, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u over nieuwe activiteiten te informeren.

Recht op toegang en verbetering
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij beschikt over een recht op toegang, het stellen van vragen en verbetering, waardoor hij, indien nodig, die persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zouden zijn of waarvan het vergaren, gebruiken, communiceren of bewaren verboden zou zijn, kan laten rechtzetten, aanvullen, bijwerken, afschermen of uitwissen. Elke persoon die zijn identiteit kan bewijzen kan door middel van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag bij de Toeristische Federatie van Waals-Brabant – Place du Brabant wallon 1, 1300  WAVER – België gratis de schriftelijke mededeling verkrijgen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, alsook eventueel de gegevens die onjuist, onvolledig of niet-relevant zouden zijn, kan laten rechtzetten. De gebruiker beschikt ook over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens om gerechtvaardigde redenen en over het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële doeleinden. De gebruiker kan zich op elk ogenblik verzetten tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden door een schriftelijk verzoek te richten tot de Toeristische Federatie van Waals-Brabant – Place du Brabant wallon 1, 1300 WAVER – België.

Veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens
De Toeristische Federatie van Waals-Brabant gaat de verbintenis aan om optimale inspanningen te leveren om de persoonsgegevens te beschermen, onder andere om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan derden die daarvoor niet gemachtigd zijn.

Contact
Elke vraag of betwisting met betrekking tot het vergaren of verwerken van persoonsgegevens moet via de post of e-mail aan dit adres worden gericht: Toeristische Federatie van Waals-Brabant – Place du Brabant wallon 1, 1300 WAVER – BELGIË.

Intellectuele eigendom
De algemene structuur, alsook de software, teksten, al dan niet bewegende beelden, knowhow en alle andere elementen van de website zijn de exclusieve eigendom van de Toeristische Federatie van Waals-Brabant. Zonder de uitdrukkelijke machtiging van het Maison du Tourisme van het Pays de Villers is elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, door wie dan ook, verboden. De aanwezigheid van hyperlinks op de website van de Toeristische Federatie van Waals-Brabant betekent niet dat de F.T.B.W. contrôle uitoefent over deze links, noch dat zij aansprakelijk voor de inhoud ervan zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op elk geschil met betrekking tot de website van de Toeristische Federatie van Waals-Brabant is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn bevoegd. Bij een geschil zal een gedrukte versie van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en van elke aangehechte vermelding die in elektronisch formaat wordt geleverd, aanvaard worden in elke gerechtelijke of administratieven procedure.

De gebruiker erkent dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden en hij gaat de verbintenis aan om ze na te leven.